Rusza pilotaż programu "Unihokej - uczy, bawi i wychowuje", który jeszcze w tym roku realizowany będzie w dwóch województwach: pomorskim i wielkopolskim.

Polski Związek Unihokeja w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe” otrzymał dofinansowanie na projekt „Unihokej – uczy, bawi i wychowuje”. Skierowany jest on do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (szkoły podstawowe i gimnazja), które nie posiadają licencji zawodnika Polskiego Związku Unihokeja i ma na celu upowszechnienie sportu, a w szczególności unihokeja na terenie Polski. Projekt ten realizowany będzie w roku 2014 (pilotaż) na terenie województw pomorskiego i wielkopolskiego. W kolejnych latach program obejmie dodatkowe rejony Polski.

Cele projektu:

  • Popularyzacja oraz promocja sportu wśród dzieci i młodzieży niebiorącej udziału w rozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja,
  • Poprawa stanu zdrowa dzieci i młodzieży,
  • Przeciwdziałanie patologiom społecznym, tj.: chuligaństwo, wandalizm, narkomania i alkoholizm,
  • Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym ze względów ekonomicznych,
  • Zidentyfikowanie jak największej ilości dzieci uzdolnionych sportowo i zaproszenie do uczestnictwa w klubach sportowych,
  • Wykształcenie kadry szkoleniowej na poziomie asystenta instruktora unihokeja,
  • Doposażenie w sprzęt do gry unihokeja kluby sportowe oraz szkoły.

 

W ramach projektu realizowane będę komponenty:

Szkolenie kadry trenerów i instruktorów - zaplanowano organizację dwóch konferencji metodycznych oraz dwóch kursów na asystenta instruktora unihokeja. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Prowadzenie zajęć sportowych - wprowadzony zostanie nowy program pod nazwą "Animator Unihokeja", który przewiduje wynagrodzenie dla prowadzących jednostki treningowe. W sumie objętym programem będzie 20 grup (po 10 na szkoły podstawowe i gimnazjalne).

Organizacja imprez sportowych - zorganizowane zostaną 4 turnieje dla wszystkich grup uczestniczących w projekcie. Uwaga: system gry przewiduje tzw. "miksty", czyli drużyny koedukacyjne.

Dystrybucja sprzętu sportowego - dla wybranych uczestniczących grup przewidzianych zostało 16 kompletów, każdy o wartości 1300 zł, składających się z: 10 kijów oraz 1 kask bramkarski.

Organizacja obozów sportowych - zorganizowane zostaną w latach 2015-2017 dla wyselekcjonowanej młodzieży.

 

Szczegółowa prezentacja projektu odbędzie się podczas konferencji metodycznych. Terminy zostaną podane w wkrótce. 

Więcej informacji można znaleźć w załączniku.